m loga mgw zabrze slaskie-min

szkic-strony-MGW 10

szkic-strony-MGW 11szkic-strony-MGW 12

 

 

Konferencja naukowa: "Węgiel – archetyp Górnego Śląska"

loga

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

oraz
Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

 

Węgiel – archetyp Górnego Śląska

Zabrze, 19-20 X 2017

   

   Od ponad dwustu lat węgiel jest nierozerwalnie związany z dziejami Górnego Śląska. Szyby kopalń jeszcze do niedawna dominowały w krajobrazie a górnicy stanowili najliczniejszą grupę zawodową. Zapraszając do udziału w konferencji pragniemy wspólnie zastanowić się, czy wskutek tego węgiel stał się swoistą matrycą kształtującą zbiorowe doświadczenie. Być może z kopaliny przeistoczył się w cechę przekazywaną kolejnym pokoleniom, genotyp kulturowy dla Górnego Śląska, nieuświadomione uwarunkowanie wymagające odnawiania.
   Ciekawi nas, czy węgiel można nazwać archetypem, który znajduje swoje miejsce w nieświadomości potomków hrabiego Friedricha von Redena i zachęca do ciągłej interpretacji i reinterpretacji. Czy węgiel-archetyp, upostaciowiony przez obrazy, mity, symbole w życiu społecznym, gospodarczym i kulturze drzemie u źródeł życia regionu? Być może, pomimo tego, że byłby archetypem „młodym", bo XIX-wiecznym, jest wieczną obecnością, praobrazem stanowiącym o jedności kultury wytworzonej na Górnym Śląsku?
   Planowane wydarzenie będzie okazją do spotkania reprezentantów wielu nauk eksplorujących zagadnienia wiążące się z ujawnianiem się archetypu na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku oraz poznaniem jego treści poprzez język symboli, obrazów, przestrzeni. Celem planowanej interdyscyplinarnej konferencji jest próba zbadania, czy literatura, kultura, historia, gospodarka, życie społeczne i sztuka, wytworzone w regionie, są interpretacją i reinterpretacją „węglowego archetypu".

Konferencja podzielona będzie na sekcje tematyczne, które koncentrować będą się na funkcjonowaniu archetypu w obrębie poszczególnych paradygmatów: historii i gospodarki, społeczeństwa i kultury oraz środowiska i urbanistyki.

        Historia – gospodarka
   W pierwszym bloku zagadnień chcielibyśmy określić wpływ archetypu węgla jako siły sprawczej na kształt i rozwój regionu, przeanalizować modele gospodarcze i ich przemiany od końca XVIII do połowy XX wieku.

        Społeczeństwo – kultura
   Kultura, jako najbardziej predestynowana do dokonania reinterpretacji oraz odnajdywania sensów i znaczeń pozwala społeczeństwu na wzbudzenie refleksji zarówno o historycznej jak i metafizycznej genezie archetypu. Mieszkańcy Górnego Śląska oraz wytwarzana przez nich i dla nich kultura ujawniają siłę archetypu nie tylko poprzez funkcjonujący mit, ale także indywidualizują archetyp przekształcając go w symbol. Referaty w tej części poświęcone mogą być zarówno funkcjonowaniu archetypu w społeczeństwie jak i cyrkulacji symboli w kulturze.

        Środowisko – urbanistyka
   Swoistym przejawem interpretacji i reinterpretacji archetypu jest urbanistyka oraz architektura. Zbadanie tego zagadnienia oraz refleksja nad wzajemnymi powiązaniami gospodarki, urbanistyki i budownictwa, nad pytaniami, czy przemysł stał się siłą sprawczą czy destrukcyjną, jakie jest jego dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne, jak je chronić i zachowywać, to również zadania konferencji.

 

Warunki uczestnictwa:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 1000 znaków) referatu prosimy nadesłać do 15 czerwca 2017 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rada Naukowa poinformuje o przyjęciu zgłoszenia do 15 września 2017 roku drogą mailową.
Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

 

Informacje dodatkowe:

W ramach konferencji Muzeum Górnictwa Węglowego zaprasza uczestników do zwiedzenia podziemnych tras turystycznych.
Teksty wygłoszone podczas konferencji zostaną poddane recenzji naukowej i opublikowane w 2018 roku.
Organizatorzy nie gwarantują noclegu i nie pokrywają jego kosztów.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

"Akademia po szychcie" z następnym wykładem już 27 czerwca

internet 27 VI

cykl: AKADEMIA PO SZYCHCIE


O górnośląskim przemyśle w Roku Reformacji na Śląsku
Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego i jego wybitni twórcy

Jacek Okoń, Górnośląskie górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego

Termin: 27 czerwca br., godz. 17.00

Miejsce: sala witrażowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

2

3

23

Badania cennych rysunków technicznych

W dniach 7-9.06.2017 w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie – Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem przeprowadzają badania wybranych rysunków technicznych w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbioru rysunków technicznych"

Zakres badań obejmuje wykonanie: badań spektrofotometrycznych, badań mikroblaknościowych, oraz analizę warunków mikroklimatycznych.

Badaniom zostaną poddane trzy rysunki techniczne dotyczące transportu wodnego, znajdujące się w zbiorach Muzeum.

Realizacja projektu badawczego jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu grantu w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie na wykonanie badań technologicznych, strategii ochrony oraz ekspertyz interdyscyplinarnych.

Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Raport z konsultacji społecznych  dot. projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.

Projekt planowany do dofinansowania w ramach X osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,  Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zachowanie unikatowego obiektu przemysłowego oraz promowanie dziedzictwa industrialnego Górnego Śląska.

Przedmiotem powyższych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii dot. projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe”. Opinie zebrano od interesariuszy zainteresowanych rewitalizacją obszarów wskazanych do rewitalizacji w ramach LPROM Miasta Zabrze 2016-2023 (ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Centrum Południe).

Opinie zebrano za pomocą kwestionariuszy ankiety (zamieszczonych na stronie www.muzeumgornictwa.pl, narzędzie było dostępne od 5 maja do 26 maja 2017r.) oraz na spotkaniach z przedstawicielami i nauczycielami zabrzańskich szkół.

Poniżej znajduje się załącznik z pełnym raportem z konsultacji społecznych projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.

Dyrektor Muzeum Górnictwa

Węglowego w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Do pobrania:

1. Raport konsultacyjny 31/05/2017